Prva energetska licenca u Srbiji za upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom

Autor: Advokat Vojinović B. Milan, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 23. mart 2018.

Koncept „Zatvorenog distributivnog sistema“ („ZDS“) je u regulatorni okvir Republike Srbije uveden važećim Zakonom o energetici koji je stupio na snagu 30. decembra 2014. godine. Regulativa Evropske unije poznaje koncept ZDS-a od 2009. godine, kada je doneta Direktiva 2009/72/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 13. jula 2009. godine o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije, kojom je data mogućnost državama članicama da nacionalnim propisima uvedu koncept ZDS-a na svom tržištu električne energije. Definicija ZDS-a iz srpskog Zakona o energetici je u značajnoj meri usklađena sa pomenutom Direktivom EU.

Prvi, i za sada jedini imalac licence za distribuciju električne energije i upravljanje ZDS-om u Republici Srbiji je Akcionarsko društvo „Aerodrom Nikola Tesla“ Beograd, koji je status operatora ZDS-a stekao na osnovu predmetne licence koju mu je izdala Agencija za energetiku Republike Srbije („AERS“), krajem 2017. godine. Nakon toga je u martu 2018. godine Vlada Republike Srbije zaključila ugovor o koncesiji za aerodrom „Nikola Tesla“ u Beogradu sa francuskom kompanijom „Vinci Airports“.

Zakon o energetici propisuje da je ZDS sistem preko koga se distribuira električna energija na geografski ograničenoj industrijskoj zoni, trgovačkoj zoni i zoni zajedničkih usluga, ukoliko: 1) je poslovanje ili proizvodni proces korisnika tog sistema iz specifičnih i sigurnosnih razloga povezan; 2) se električna energija prvenstveno distribuira vlasniku ili operatoru sistema, njihovim povezanim preduzećima i drugim korisnicima sistema.

Pored ove opšte definicije ZDS-a, Zakon o energetici propisuje prava i obaveze operatora ZDS-a, te mu daje značajnu autonomiju da u okviru određenog industrijskog ili privrednog područja, kontroliše i upravlja ZDS-om. Međutim, sticanje statusa operatora ZDS-a zahteva da privredni subjekt kao i zona koju faktički kontroliše, ispunjavaju određene imovinsko-pravne i tehničke uslove, kao i finansijske i kadrovske kapacitete. Pre svega, jedan sistem mora da poseduje određenu samostalnost i funkcionalnu povezanost da bi se smatrao ZDS-om, što konačno utvrđuje AERS u kompleksnom postupku izdavanje odgovarajuće licence za distribuciju električne energije i upravljanje ZDS-om.

Koncept ZDS-a je značajan za tržište električne energije Srbije, pre svega zbog postojanja određenog broja industrijskih i privrednih zona sa zajedničkom elektroenergetskom infrastrukturom, kojom faktički upravlja jedan privredni subjekt koji kontroliše distribuciju električne energije koju, osim njega, troše i drugi privredni subjekti, odnosno korisnici iste zone. Stoga, privredni subjekti koji su vlasnici određene industrijske ili slične zone i pripadajuće infrastrukture, i koji faktički upravljaju tom zonom i infrastrukturom, imaju mogućnost da u skladu sa Zakonom o energetici i odgovarajućim podzakonskim aktima, podnesu AERS-u zahtev za dobijanje licence za distribuciju električne energije i upravljanje ZDS-om, te da samostalno kontrolišu elektroenergetsku infrastrukturu i njeno održavanje, kao i distribuciju, odnosno snabdevanje i potrošnju električne energije u okviru određene zone čiji su vlasnici, ukoliko raspolažu gore navedenim kapacitetima.

Pribavljanjem licence za distribuciju električne energije i upravljanjem ZDS-om, određeni privredni subjekt osigurava vlasništvo nad ZDS-om, prevashodno nad elektroenergetskom infrastrukturom, čime obezbeđuje viši stepen elektroenergetske sigurnosti svoje industrijske ili privredne zone, te sprečava mogućnost da njegovi energetski objekti koji se nalaze u okviru zone, pređu u vlasništvo i pod kontrolu operatora distributivnog sistema za celu teritoriju Republike Srbije, odnosno „EPS Distribucije“.