Mišljenje Ministarstva finansija u vezi PDV režima prenosa/trgovine garancijama porekla električne energije

Autor: Advokat Vojinović B. Milan, Advokatska kancelarija ,,VUK Poreski Advokati“

Datum: 10. mart 2024. godine

Naša advokatska kancelarija je dana 29. decembra 2023. godine objavila vest u vezi sa trgovinom garancijama porekla električne energije (u daljem tekstu: „Garancije porekla“), kao jednom od poslovnih aktivnosti na tržištu Republike Srbije koja se značajnije razvila nakon stupanja na snagu Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije dana 26. aprila 2021. godine. U toj vesti smo, između ostalog, obradili pitanje PDV režima trgovine/razmene Garancijama porekla, imajući u vidu određene nedoumice u praksi koje su se javile s tim u vezi.

Naime, kako pravna priroda Garancija porekla nije posebno uređena poreskim propisima za svrhu oporezivanja, pa samim tim ni Zakonom o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije (u daljem tekstu: „Zakon o PDV“), po našem mišljenju trgovina/razmena garancija porekla se ne može jasno podvesti niti pod promet dobara, ni pod promet usluga u smislu ovog zakona. Stoga smo izveli zaključak u objavljenoj vesti od 29. decembra 2023. godine, da s obzirom na to da je Garancija porekla prateći nematerijalni proizvod koji proizlazi iz proizvodnje električne energije kao dobra, trgovina/razmena Garancijama porekla ne može da potpadne pod opšti režim prometa dobara i usluga iz Zakona o PDV-u. Takođe, kako postoji mogućnost da se Garancijama porekla trguje na berzi, te da su u pitanju elektronski dokumenti, što ih čini sličnim finansijskim instrumentima poput akcija ili obveznica, zauzeli smo stav da Garancije porekla imaju sličan status i funkciju kao i hartije od vrednosti, te da bi se prilikom trgovine Garancijama porekla mogao primeniti PDV režim koji se odnosi na promet hartija od vrednosti. Posledično, prilikom trgovine Garancijama porekla, mogle bi da se primene odredbe Zakona o PDV koje se odnose na poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Sa druge strane, dana 09. februara 2024. godine, Ministarstvo finansija Republike Srbije (u daljem tekstu: „Ministarstvo finansija“) je donelo mišljenje br. 000312318-2024-10520-004-000-011-005 u vezi sa PDV režimom prenosa Garancija porekla, te zauzelo stav da se prenos Garancija porekla električne energije koji vrši obveznik PDV, nezavisno od proizvedene električne energije na koju se odnosi, smatra prometom usluga koji se oporezuje PDV-om po opštoj poreskoj stopi od 20%. Pored citiranja opštih odredbi Zakona o PDV-u koje definišu šta se smatra prometom dobara a šta prometom usluga (članovi 4. i 5. Zakona o PDV-u), te citiranja odredbi Zakona o korišćenju obnovljivih izvora o energije kojim se definiše pojam Garancije porekla, kao i mogućnost prenošenja Garancija porekla, Ministarstvo finansija nije pružilo detaljno niti suštinsko obrazloženje na osnovu koga je formiralo svoj stav da se trgovina tj. prenos Garancija porekla električne energije koji vrši obveznik PDV, smatra prometom usluga i da se posledično na predmetne transakcije primenjuje opšti režim prometa usluga iz Zakona o PDV-u. Štaviše, Ministarstvo finansija u svom mišljenju nije sprovelo ni detaljniju analizu pravne prirode Garancija porekla, niti je ukazalo na specifičnost ovog pratećeg proizvoda kojim može da se trguje i na berzi.

Odredbom člana 11. stav 3. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji Republike Srbije propisano je da su mišljenja Ministarstva finansija obavezujuća za postupanje Poreske uprave. Stoga je izvesno da će Poreska uprava Republike Srbije u praksi primenjivati propise o PDV na promet Garancijama porekla električne energije, u skladu sa predmetnim mišljenjem Ministarstva finansija.

Principijelni i obrazloženi stav naše advokatske kancelarije ipak ostaje takav da bi prilikom trgovine Garancijama porekla električne energije, bilo ispravno da se primeni PDV režim propisan za promet hartija od vrednosti, odnosno odredbe Zakona o PDV koje se odnose na poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza. Bez obzira na to, podsećamo sve učesnike na tržištu da poslednju reč u primeni poreskih propisa ipak imaju nadležni državni organi, te stoga svakako u svom postupanju treba da imaju u vidu aktuelno Mišljenje Ministarstva finansija opisano u ovoj vesti.