Trgovina garancijama porekla – Pravni okvir i PDV režim

Autor: Advokat Vojinović B. Milan i advokatski pripravnik Keković Sara, Advokatska kancelarija ,,VUK Poreski Advokati“

Datum: 29. decembar 2023. godine

Pravni okvir

U skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije Republike Srbije (u daljem tekstu: ,,Zakon o korišćenju OIE“), garancija porekla predstavlja elektronski dokument koji ima isključivu funkciju da krajnjem kupcu dokaže da je određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Garancijama porekla se može trgovati, nezavisno i odvojeno od same električne energije, i iste ne predstavljaju fizički proizvod, već se prodaju kao elektronski sertifikati, odnosno atributi proizvodnje koji potvrđuju da je određena količina električne energije proizvedena iz obnovljivih izvora. Garancija porekla se može izdati proizvođaču električne energije iz obnovljivih izvora, za jediničnu neto količinu od 1 MWh proizvedene električne energije. Period proizvodnje električne energije za koju se izdaje garancija porekla je kalendarski mesec.

Zakon o korišćenju OIE reguliše relevantne aspekte korišćenja energije iz obnovljivih izvora, postavlja temelje za razvoj OIE u Republici Srbiji i definiše ulogu operatora prenosnog sistema ,,Elektromreža Srbije“ (u daljem tekstu: ,,EMS“), koji je ovlašćen za izdavanje garancija porekla i upravljanje Registrom garancija porekla. Kako bi se obezbedila transparentnost, na internet stranici EMS-a je javno dostupan elektronski registar koji sadrži informacije o izdatim garancijama porekla, uključujući i naknade za njihovo izdavanje, prenošenje i prestanak važenja istih. Garancija porekla se može izdati samo proizvođačima iz obnovljivih izvora koji su registrovali elektranu u Registru garancija porekla. Garanciju porekla izdaje EMS na osnovu zahteva proizvođača i podataka o proizvodnji električne energije koje pribavlja po službenoj dužnosti. Sadržinu zahteva za izdavanje garancije porekla, način podnošenja, uslove i način izdavanja garancije porekla određuje EMS u skladu sa Pravilima o izdavanju garancije porekla. Zahtev za izdavanje garancije porekla može da se podnese EMS-u, u elektronskom obliku, u roku ne dužem od šest (6) meseci od poslednjeg dana perioda proizvodnje električne energije za koju se zahteva izdavanje garancije porekla, a najkasnije do 15. marta tekuće godine za proizvodnju iz prethodne godine. Period proizvodnje električne energije za koju se izdaje garancija porekla ne može biti duži od jedne godine, a sama garancija porekla važi godinu dana počev od poslednjeg dana perioda proizvodnje za koju se izdaje. Garancija porekla se može preneti u roku njenog važenja između korisnika srpskog registra. Imajući u vidu da je EMS član evropske asocijacije tela za izdavanje garancija porekla, odnosno AIB-a (Asssociation of Issuing Bodies), garancije porekla izdate u drugim državama važe u skladu sa pravilima AIB-a.

Porez na dodatu vrednost (PDV)

Pravna priroda garancija porekla je upitna sa aspekta poreskih propisa, a naročito Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije (u daljem tekstu: ,,Zakon o PDV“), i po našem mišljenju trgovina/razmena garancija porekla se ne može jasno podvesti niti pod promet dobara, ni pod promet usluga u smislu ovog zakona. Naime, Zakon o PDV jasno definiše šta se smatra prometom dobara i usluga, i npr. precizira da se dobrima smatraju i voda, električna energija, gas i energija za grejanje, odnosno hlađenje, ali ne i elektronski dokumenti kojima se dokazuje da je određena količina energije proizvedena iz obnovljivih izvora energije, niti uopšte sadrže pojam garancije porekla. Posledično, smatramo da se trgovina/razmena garancijama porekla ne može jasno podvesti ni pod opštim režim prometa dobara ili usluga kako to predviđa Zakon o PDV, jer nije definisano da li garancija porekla kao takva predstavljaju dobro ili uslugu, s obzirom na to da je u pitanju prateći proizvod koji proizlazi iz proizvodnje električne energije kao dobra.

Slično kao što hartijama od vrednosti može da se trguje na berzi, garancije porekla takođe imaju svoju tržišnu vrednost, i mogu se razmenjivati na berzi ili preko specijalizovanih elektronskih platformi. Mogućnost trgovine na berzi stavlja ih u kontekst finansijskih instrumenata i izdvaja ih iz standardnih definicija prometa dobara i usluga iz Zakona o PDV. Trgovina garancijama porekla na berzi omogućava kupcima i prodavcima da kupuju ili prodaju ove elektronske dokumente, što ih čini sličnim finansijskim instrumentima poput akcija ili obveznica, i što dodatno naglašava potrebu za preciznijim definisanjem njihovog pravnog statusa unutar poreske regulative. Kupuju ih snabdevači ili veliki potrošači energije, koji zatim mogu da ih prodaju drugom snabdevaču. Kada taj snabdevač proda/isporuči krajnjem kupcu odgovarajuću količinu električne energije, garancija porekla se iskorišćava i tako prestaje da postoji.

Prema našim saznanjima, registrovani vlasnici naloga u EMS-ovom Registru garancija porekla (u najvećoj meri licencirani proizvođači i snabdevači električne energije), kada trguju garancijama porekla bilo unutar Republike Srbije ili prekogranično, primenjuju opšta pravila o prometu usluga koja su definisana Zakonom o PDV, te kada se vrši interna trgovina/razmena garancijama porekla u Republici Srbiji, prodavac garancije porekla obračunava PDV po opštoj stopi od 20% na naknadu za prodaju garancije porekla, a kada se radi o prodaji garancije porekla kupcu iz inostranstva, PDV se ne obračunava primenom pravila o mestu prometa usluga, što bi u ovom slučaju bilo inostranstvo. Mišljenja smo da domaći trgovci, postupajući na ovaj način, ne primenjuju pravilan PDV režim kada je u pitanju trgovina garancijama porekla i da bi s tim u vezi, trebalo da primenjuju PDV režim propisan za hartije od vrednosti. Naime, garancije porekla imaju sličan status i funkciju kao i hartije od vrednosti, te bi se prilikom trgovine garancijama porekla mogao primeniti PDV režim koji se odnosi na promet hartija od vrednosti. Za promet hartija od vrednosti, primenjuju se odredbe Zakona o PDV koje se odnose na poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza. Posledično, trgovci/snabdevači ne bi obračunavali i plaćali PDV kada je u pitanju promet odnosno prodaja garancija porekla na teritoriji Republike Srbije. Takođe, PDV se ne bi obračunavao ni na prekogranični promet garancijama porekla.

U nekim zemljama EU postoje pisane instrukcije ili detaljna objašnjenja državnih organa radi pravne sigurnosti u vezi sa načinom oporezivanja trgovine garancijama porekla, kako bi se izbegle negativne posledice za poreske obveznike koji su aktivni u ovom sektoru, jer iznosi transakcija za ovu svrhu uopšte nisu zanemarljivi, naprotiv.

Naša advokatska kancelarija će pravovremeno i pažljivo da prati sve nadolazeće aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi svojim značajnim iskustvom i stručnom analizom efikasno pomogla klijentima u otklanjanju nejasnoća i uspešnom sprovođenju investicija.