Odlaganje priključenja na elektroenergetski sistem elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije

Autor: Advokat Vojinović B. Milan i advokatski pripravnik Stefan Mićić, advokatska kancelarija VUK Poreski Advokati

Datum: 24. april 2024. godine

Dana 29. marta 2024. godine, operator prenosnog sistema „Elektromreža Srbije“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: „EMS“) je na svojoj internet stranici objavio Obaveštenje svim zainteresovanim stranama o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije usled utvrđenog postojanja rizika po siguran rad elektroenergetskog sistema zbog nedostatka rezerve za balansiranje sistema (u daljem tekstu: „Obaveštenje“).

Pre objavljivanja predmetnog Obaveštenja, EMS je u skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: „ZOIE“), izradio i podneo Agenciji za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: „AERS“) desetogodišnji Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2023. do 2032. godine (u daljem tekstu: „Plan razvoja“). Sastavni deo Plana razvoja je Analiza adekvatnosti proizvodnje i prenosnog sistema (u daljem tekstu: „Analiza adekvatnosti“), koju takođe sprovodi EMS. Smisao predmetne Analize adekvatnosti je da se utvrde određene procene, metodologije, projekti i aktivni postupci za priključak na mrežu, kao i potencijalni rizici koji mogu da ugroze rad elektroenergetskog sistema, naročito usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema. Štaviše, ZOIE propisuje da ako Analiza adekvatnosti ukaže na rizike po siguran rad elektroenergetskog sistema usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema, kao i na postojanje opravdanosti primene mere odlaganja priključenja, operator prenosnog sistema objavljuje na svojoj internet stranici obaveštenje o nastupanju uslova za odlaganje postupka priključenja elektrana koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije. Kako je sprovedenom Analizom adekvatnosti za potreba Plana razvoja, EMS utvrdio postojanje rizika koji mogu da ugroze rad elektroenergetskog sistema usled nedostatka rezerve za balansiranje sistema, EMS je objavio predmetno Obaveštenje na svojoj internet stranici, po davanju saglasnosti na Plan razvoja od strane AERS-a.

Rizici utvrđeni od strane EMS-a koji mogu da ugroze rad elektroenergetskog sistema, posledica su enormno velikog broja zahteva za priključenje solarnih i vetroelektrana koji su podneti po donošenju i stupanju na snagu ZOIE. Naime, pre nego što su usvojene i stupile na snagu Izmene i dopune ZOIE dana 07. maja 2023. godine, tada važeća verzija ZOIE omogućavala je potencijalnim investitorima da bez posebnih ograničenja, podnose zahteve za priključenje solarnih i vetroelektrana. Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, za manje od godinu i po dana od početka primene inicijalno donetog ZOIE, ukupan kapacitet za elektrane koje bi koristile OIE za koje su podneti zahtevi za priključenje, iznosi približno 20 GW, što je dva i po puta veći kapacitet od ukupnog kapaciteta svih elektrana u Srbiji.

Posledično, zbog vanrednog velikog broja predmetnih zahteva, operator prenosnog sistema EMS je obustavio rešavanje zahteva, usled ugroženosti bezbednosti elektroenergetskog sistema, te je zatim objavio Obaveštenje shodno izmenama i dopunama ZOIE. Naime, upravo su iz predmetnih izmena i dopuna ZOIE proistekle obaveze EMS-a da izradi Analizu adekvatnosti i objavi Obaveštenje, jer je uzrok nekontrolisanog i enormnog broja zahteva za priključenje solarnih i vetroelektrana na prenosni sistem, upravo bila pravna praznina i nepostojanje relevantnih zakonskih ograničenja za podnošenje zahteva za priključenje, što bi, u slučaju odobrenja svih zahteva, ugrozilo rad prenosnog sistema i bezbednost elektroenergetskog sistema Republike Srbije, s obzirom na količinu kapaciteta koju bi na raspolaganju imale elektrane koje koriste OIE. Činjenica velikog broja zahteva za priključenje solarnih i vetroelektrana na prenosni sistem je i uzrokovala izmene i dopune ZOIE, kojima su propisane dodatne obaveze EMS-a u vezi sa postupcima priključenja na prenosni sistem elektrana koje koriste obnovljive izvore energije, uključujući obavezu izrade Plana razvoja prenosnog sistema i Analize adekvatnosti.

Odlaganje priključenja na prenosni sistem se ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije ako podnosilac zahteva za izradu studije priključenja: (i) obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene, ili (ii) iz sopstvenih postojećih proizvodnih kapaciteta izdvoji nov kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene, ili (iii) obezbedi da drugi učesnik na tržištu, umesto njega, obezbedi novi kapacitet za pružanje pomoćne usluge sekundarne rezerve koji će biti ponuđen operatoru prenosnog sistema za sistemsku uslugu sekundarne regulacije frekvencije i snage razmene. Način dokazivanja ispunjenosti navedenih uslova bliže je propisan Pravilnikom o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova kojim se odlaganje priključenja na prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem ne primenjuje na elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije.

Takođe, u skladu sa ZOIE, odlaganje procesa priključenja se ne primenjuje za objekte za koje je sa EMS-om, u trenutku izrade Analize adekvatnosti, zaključen Ugovor o izradi studije priključenja objekta. Takvih objekata u Republici Srbiji je u trenutku izrade Analize adekvatnosti bilo 27, i njihov spisak je objavljen u Planu razvoja.

Na kraju, ukazujemo da odlaganje postupka priključenja na elektroenergetski sistem, za elektrane koje koriste varijabilne obnovljive izvore energije, prestaje da se primenjuje kad analiza adekvatnosti proizvodnje i prenosnog sistema pokaže da postoji rezerva za balansiranje sistema u elektroenergetskom sistemu koja omogućava da se sve elektrane koje podležu ograničenju mogu priključiti na elektroenergetski sistem bez ugrožavanja njegovog sigurnog rada. S tim u vezi, narednu analizu adekvatnosti proizvodnje i prenosnog sistema u okviru izrade desetogodišnjeg plana razvoja prenosnog sistema EMS je dužan da sprovede 2026. godine. Svakako i dalje ostaje otvoreno pitanje za investitore koji su podneli zahteve za priključenje po kojima su postupci za priključenje odloženi, jer period pasivnosti do 2026. godine može u značajnoj meri da poremeti poslovne planove, pri čemu je svakako neizvesno da li će naredna analiza adekvatnosti koju je EMS obavezan da izradi, omogućiti nastavak postupaka priključenja koji su sada odloženi.

Kao i do sada, naša advokatska kancelarija će pravovremeno i pažljivo da prati sve nadolazeće aktivnosti na energetskom tržištu Republike Srbije, kako bi svojim iskustvom i stručnom analizom efikasno pomogla klijentima u otklanjanju svih nejasnoća i uspešnom sprovođenju investicija u oblasti OIE.