Izmene i dopune Pravila o radu tržišta električne energije – novi iznos instrumenta obezbeđenja za učesnike na tržištu

Autor: advokat Vojinović B. Milan, Advokatske kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 13. januar 2022. godine

Pravila o radu tržišta električne energije izrađuju se u skladu sa Zakonom o energetici, ali se pri tome uzimaju u obzir i relevantni propisi Evropske unije, kao i obaveze koje proističu iz članstva operatora prenosnog sistema Republike Srbije „Elektromreža Srbije“ („EMS“) u evropskom udruženju operatora prenosnih sistema ENTSO-E.

Pravilima o radu tržišta električne energije uređuju se pitanja koja su neophodna za funkcionisanje tržišta električne energije, uključujući balansnu odgovornost učesnika na tržištu, balansno tržište, obezbeđenje plaćanja, obračun električne energije za potrebe balansiranja, kao i način obezbeđivanja sistemskih usluga. Stoga su Pravila o radu o tržišta električne energije jedan od najvažnijih podzakonskih akata u sektoru energetike koja u znatnoj meri utiču na status i ponašanje učesnika na tržištu električne energije, naročito u pogledu njihove odgovornosti i finansijskih obaveza kako prema EMS-u, tako i prema ostalim učesnicima na tržištu električne energije.

Skupština operatora prenosnog sistema EMS je na svojoj vanrednoj sednici održanoj dana 21. oktobra 2021. godine donela Pravila o izmenama i dopunama pravila o radu tržišta električne energije („Izmene Pravila o radu tržišta električne energije“).

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije („AERS“) je na sednici održanoj 28. oktobra 2021. godine doneo Odluku o davanju saglasnosti na Izmene Pravila o radu tržišta električne energije, koje je predložio EMS.

EMS je na svojoj internet stranici, dana 02. novembra 2021. godine objavio Izmene Pravila o radu tržišta električne energije, kog dana su ove izmene stupile na snagu.

Prema navodima AERS-a, osnovni razlog za izmenu Pravila o radu tržišta električne energije je minimiziranje rizika poslovanja usled neregularnog rada učesnika na tržištu i eventualne finansijske nediscipline prema EMS-u kao operatoru prenosnog sistema. Takođe, prema podacima dostupnim sa tržišta, rizično ponašanje pojedinih učesnika na tržištu električne energije, pre svega licenciranih snabdevača električnom energijom, odnosno neispunjavanje finansijskih obaveza prema EMS-u na ime debalansa, je uzrokovalo da EMS posle pet (5) godina važenja i primene, izmeni Pravila o radu tržišta električne energije.

Najznačajnije Izmene Pravila o radu tržišta električne energije obuhvataju sledeće:

  • izmenjena je metodologija proračuna vrednosti rizika, koja se odnosi i na naknadu za odstupanje balansne grupe;
  • dodatno su precizirane odredbe koje se odnose na raskid Ugovora o balansnoj odgovornosti;
  • ukinuta je revolving bankarska garancija kao i revolving klauzula u namenskom depozitu;
  • promenjene su minimalna i maksimalna vrednost instrumenta obezbeđenja plaćanja, pri čemu je minimalna vrednost instrumenta obezbeđenja plaćanja 1.000.000 evra, a maksimalna 5.000.000 evra;
  • uvedena je mogućnost interventnog obračuna unutar obračunskog perioda, ukoliko operator proceni da je balansno odgovorna strana („BOS“) uzrokovala naknadu za odstupanje balansne grupe preko 50% vrednosti instrumenta obezbeđenja plaćanja;
  • izmenjene su odredbe koje se odnose na neizbalansirani dnevni plan rada, tako da se računi sada izdaju u danu D+1 za dan D sa rokom plaćanja jedan (1) dan.

Svakako najznačajnije implikacije na tržište električne energije imale su Izmene Pravila o radu tržišta električne energije u pogledu minimalne i maksimalne vrednosti instrumenta obezbeđenja plaćanja, koje su učesnici na tržištu dužni da dostave EMS-u kako bi zadržali/stekli status BOS, pri čemu je minimalna vrednost instrumenta obezbeđenja plaćanja 1.000.000 evra, a maksimalna 5.000.000 evra. U skladu sa prethodno važećom verzijom Pravila o radu tržišta električne energije, minimalna vrednost instrumenta obezbeđenja plaćanja iznosila je 50.000 evra, dok je maksimalna vrednost iznosila 1.000.000 evra. Posledično, svi učesnici na tržištu koji nisu obezbedili instrument obezbeđenja plaćanja u visini propisanoj Izmenama Pravila o radu tržišta električne energije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu novih Pravila, odnosno do 17. novembra 2021. godine, izgubili su status BOS, tj. EMS im je dostavio jednostrani raskid ugovora o balansnoj odgovornosti.

Novi minimalni i maksimalni iznosi sredstva obezbeđenja plaćanja najviše su uticali na snabdevače (trgovce) električnom energijom koji su do stupanja na snagu Izmena Pravila o radu tržišta električne energije, dostavili instrument obezbeđenja plaćanja u minimalnom iznosu od 50.000 evra, i imali status BOS te regularno učestvovali na tržištu električne energije svo do stupanja na snagu Izmene Pravila o radu tržišta električne energije. Novi minimalni iznos sredstva obezbeđenja plaćanja u vrednosti od 1.000.000 evra je uticao na snabdevače (trgovce) električnom energijom, koji nisu prihvatili ili nisu bili u mogućnosti da uplate depozit od 1.000.000 evra na način ili da EMS jednostrano raskine ugovor o balansnoj odgovornosti tj, izgube status BOS, ili nisu preneli svoju balansnu odgovornost na drugu balansno odgovornu stranu, odnosno učesnika na tržištu električnom energijom koji je obezbedio instrument obezbeđenja prema proceni rizika koja je utvrđena u skladu sa Izmenama Pravila o radu tržišta električne energije. Sa druge strane, snabdevači (trgovci) električnom energijom koji su obezbedili instrument obezbeđenja plaćanja u visini definisanom Izmenama Pravila o radu tržišta električne, zadržali su status BOS i sa EMS-om su zaključili novi ugovor o balansnoj odgovornosti. Takođe, snabdevači (trgovci) električnom energijom koji nisu uplatili depozit u vrednosti od 1.000.000 evra su izgubili mogućnost učešća na prekograničnim aukcijama za rezervaciju prekograničnih kapaciteta, na kojima je uslov za učešće na aukcijama regulisan status BOS.

Učesnici na tržištu koji su izgubili status BOS, imaju mogućnost da ponovo steknu taj status uz ispunjenost novih uslova koji su propisani Izmenama Pravila o radu tržišta električne energije, što, između ostalog, uključuje i dostavljanje novog instrumenta obezbeđenja plaćanja u minimalnom iznosu od 1.000.000 evra. Stoga je na učesnicima na tržištu, a naročito na licenciranim snabdevačima (trgovcima) električnom energijom da razmotre i procene trenutnu situaciju i donesu komercijalnu odluku u vezi sa daljim statusom na tržištu električne energije Republike Srbije. Sa druge strane, činjenica da su pojedini snabdevači na tržištu električnom energijom izgubili status BOS, ne sprečava ih da učestvuju na pojedinim mesečnim i godišnjim aukcijama za rezervaciju prekograničnih kapaciteta, na kojim regulisan BOS status nije obavezan uslov za učešće.

Bez obzira na dosta visoku vrednost instrumenta obezbeđenja plaćanja neophodnu za zadržavanje/sticanje statusa BOS, na tržištu električne energije Republike Srbije je preostao značajan broj učesnika koji su zadržali status BOS, i na dan objavljivanja ove vesti prema zvaničnim i javno dostupnim podacima EMS-a, ima 42 registrovana učesnika na tržištu sa statusom BOS. Takođe, ukoliko se uzme u obzir obim poslovanja i trgovine električnom energijom na berzi SEEPEX, ispostavlja se da nova vrednost instrumenta obezbeđenja plaćanja nije značajnije uticala na likvidnost i uspešnost poslovanja ove berze električne energije.

Ne sumnjamo da je namera EMS-a bila da stabilizuje tržište električne energije i predupredi neodgovorno ponašanje učesnika na tržištu, ali novi iznos instrumenta obezbeđenja za sticanje statusa BOS je ipak smanjio broj učesnika na tržištu električne energije, a samim tim i konkurentnost na tržištu, što sa novim rastom cena energenata na svetskom tržištu može u određenoj meri da utiče na energetsku stabilnost ne samo u Republici Srbiji, već i regionu Jugoistočne Evrope.

Naša advokatska kancelarija će pravovremeno i pažljivo da prati sve nadolazeće aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi svojim značajnim iskustvom i stručnom analizom efikasno pomogla klijentima u otklanjanju svih nejasnoća i uspešnom učestvovanju na tržištu električne energije.