Poreski status frilensera prema novim zakonskim rešenjima i buduća očekivanja

Autor: Advokat Đurđa N. Bošković, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 10. februar 2022. godine

U nastojanju da se uredi status fizičkih lica – radnika na internetu koji ostvaruju prihode iz inostranstva od rada na internetu („Frilenseri“), Narodna Skupština Republike Srbije je dana 28. aprila 2021. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („ZPDG“), kao i Zakon o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji su stupili na snagu 07. maja 2021. godine.

Izmenama i dopunama ZPDG propisano je da će licima koja su u periodu od 01. januara 2015. godine zaključno do 31. decembra 2021. godine, ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, a na koje prihode se porez plaća samooporezivanjem, rešenjem poreskog organa biti utvrđen porez. Takođe, propisano je da će se navedeni način oporezivanja predmetnih prihoda sprovesti, osim ukoliko nije:

  • nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili
  • pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili
  • pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Takođe, predmetnim izmenama ZPDG, propisano je da su Frilenseri za navedeni period oslobođeni obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a normirani troškovi za prihode na koje se plaća porez na dohodak građana, priznaju se u visini 50% od ostvarenih prihoda u predmetnom periodu. Dodatno, predmetnim izmenama ZPDG Frilenserima je omogućeno da se porez utvrđen rešenjem na opisani način, plaća u 120 jednakih mesečnih iznosa, odnosno u periodu do 10 godina, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje nakon donošenja rešenja poreskog organa, bez obračuna kamate za neblagovremeno plaćanje poreza.

Dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisao je da se visina doprinosa na ime prihoda Frilensera ostvarenih u predmetnom periodu takođe utvrđuje rešenjem poreskog organa, te da se isti plaćaju saglasno gore navedenim izmenama i dopunama ZPDG. Dakle, Frilenserima je omogućeno da i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, prethodno utvrđene rešenjem poreskog organa, takođe plate na rate, na isti način kao i porez na dohodak građana na ime predmetnih prihoda.

Međutim, i dalje je ostalo otvoreno pitanje da li će i na koji način Frilenserima biti omogućeno da u potpunosti ostvare sva prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja („PIO“) koja im uplatom doprinosa za PIO za prethodni period nesumnjivo pripadaju, odnosno da li će period za koji su izmirili dospele doprinose za PIO da im se uračuna u staž osiguranja, te se odgovori na ova pitanja svakako očekuju u narednom periodu.

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 26. novembra 2021. godine dana usvojila nove izmene i dopune ZPDG i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje sa početkom primene od 01. januara 2022. godine, a kojima je propisano da se gore opisani režim oporezivanja primenjuje i na sve prihode koje Frilenseri budu ostvarili do kraja 2022. godine, čime je produžen inicijalno propisani period na još godinu dana. Dakle, ovim novim izmenama i dopunama predmetnih zakona propisano je da će Frilenseri biti u obavezi da plaćaju porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na način kako je to gore opisano, na sve prihode koje su ostvarili radom na internetu, u periodu od 01. januara 2015. godine do 31. decembra 2022. godine. Sve ostale odredbe koje se tiču poreskog statusa Frilensera su ostale nepromenjene.

Imajući u vidu najpre činjenicu da gore navedene odredbe ZPDG i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje još uvek nisu u praksi doživele svoju primenu, te da Vlada Republike Srbije još uvek nije donela odgovarajuće podzakonske akte (pravilnike) koji su neophodni za sprovođenje novih zakonskih rešenja, kao i najave da se uskoro planira usvajanje novog zakona – Zakon o fleksibilnim oblicima rada, kojim će na poseban način biti uređen poreski status Frilensera, jasno je da će ova tema biti i u narednom periodu aktuelna, te ćemo da nastavimo da pratimo dalji razvoj događaja, kako bismo svojom stručnom analizom razjasnili sve eventualne nejasnoće.