Nova pravila u vezi sa načinom oporezivanja prihoda nerezidentnih pravnih lica


Autor: Advokat Vuković G. Veljko, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 17. april 2018.

U skladu sa pravilima koja su se primenjivala do 31. marta 2018. godine, porezom na dobit po odbitku se, između ostalog, oporezivao prihod koji ostvari nerezidentno pravno lice od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike Srbije. Ovo pravilo je izazivalo dosta nedoumica u praksi, jer je često bilo nemoguće precizno odrediti da li se neka usluga pruža ili koristi u Republici Srbiji.

Najnovijim izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje se primenjuju počev od 01. aprila 2018. godine, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica samo po osnovu: naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, i to samo ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Dodatno, ministar finansija je doneo „Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku“ (u daljem tekstu: „Pravilnik o vrstama usluga“), kao i „Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica“ (u daljem tekstu: „Pravilnik o poreskoj prijavi“).

Pravilnikom o vrstama usluga određeno je koje se usluge smatraju uslugama istraživanja tržišta, a takođe je precizirano da se ovim uslugama ne smatraju usluge reklame, propagande, ni oglašavanja, što znači da se na isplatu naknadu za navedene usluge ne plaća porez na dobit po odbitku. Sa druge strane, domašaj primene novih pravila u pogledu ostalih usluga je relativno skroman, između ostalog jer mali broj privrednih subjekata iz Srbije ima potrebu da koristi usluge stranih revizora, računovođa ili advokatskih kancelarija. Takođe, pisci domaćih propisa nisu propustili ni ovu priliku da ostave prostora za pravnu nesigurnost, pa su tako usluge pravnog i poslovnog savetovanja definisali kao „usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica“ (!), što očito ostavlja mesta različitim tumačenjima od strane nadležnih organa, prevashodno u pogledu poslednje grupe usluga (svaka vrsta davanja saveta i konsultacija…), a poreske obveznike ostavlja u nedoumici na koji način da tretiraju pojedine vrste usluga.

Što se tiče Pravilnika o poreskoj prijavi, produžen je rok za podnošenje poreske prijave PDPO/S. Naime, u skladu sa pravilima koja su se primenjivala do 31. marta 2018. godine, rezidentno pravno lice je bilo dužno da na dan isplate prihoda stranom pravnom licu, koji je predmet oporezivanja porezom po odbitku, podnese poresku prijavu PDPO/S, kao i da obračunati porez plati istog dana. Ovako propisana obaveza je često u praksi predstavljala problem za isplatioce prihoda. S tim u vezi, izvršene su izmene navedenih odredaba, tako da u skladu sa novim Pravilnikom o poreskoj prijavi, isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice u roku od tri (3) dana od dana isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu, podnosi poresku prijavu PDPO/S, te obračunava, obustavlja i plaća porez na dobit po odbitku.

Takođe, poresku prijavu PDPO/S isplatilac prihoda ne podnosi u slučaju kada se primenom odredaba ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja porez plaća u drugoj državi, pod uslovom da u momentu isplate prihoda, isplatilac poseduje dokaze da je nerezidentno pravno lice poreski rezident države sa kojom je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, i da je to lice stvarni vlasnik prihoda. Time je otklonjena potpuno nepotrebna obaveza podnošenja poreske prijave u slučajevima kada se porez na dobit po odbitku ne plaća, što je u skladu sa činjenicom da porez na dobit utvrđuju poreski obveznici samooporezivanjem.

Porez na dobit po odbitku se obračunava i plaća po propisima koji važe na dan isplate prihoda. Stoga, nova pravila koja se odnose na porez na dobit po odbitku primenjuju se na sve isplate koje se izvrše počev od 01. aprila 2018. godine, bez obzira na to da li je usluga izvršena i/ili fakturisana pre tog datuma, odnosno nezavisno od toga kada je nastao osnov za isplatu prihoda nerezidentnom pravnom licu.

Pravila u vezi sa isplatom prihoda na ime usluga nerezidentnim pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, ostaju nepromenjena. To znači da se isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima iz „poreskih rajeva“, na ime bilo kojih usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, oporezuju porezom na dobit po odbitku po stopi od 25%.