Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2018. godinu

Autor: Advokat Rilaković G. Ilija, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 20. mart 2018.

Na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije, poreski obveznici su dužni da posebno prikažu u poreskom bilansu transferne cene, odnosno vrednost transakcija ostvarenih sa povezanim licima, kao i vrednost tih transakcija obračunatih u skladu sa načelom „van dohvata ruke“, odnosno po cenama i uslovima koje diktira tržište. Ako su im prihodi ostvareni po osnovu transfernih cena niži od prihoda obračunatih po tržišnim cenama, ili ako su im rashodi ostvareni po osnovu transfernih cena viši od rashoda obračunatih po tržišnim cenama, poreski obveznici su dužni da uvećaju poresku osnovicu za odgovarajući iznos razlike. Isto važi i za kamate po osnovu zajma ili kredita između povezanih lica. Za obračun iznosa kamate koja je u skladu sa načelom „van dohvata ruke“, poreski obveznici mogu da koriste neku od opštih metoda propisanih Zakonom o porezu na dobit pravnih lica za utvrđivanje tržišnih cena, ili mogu da koriste iznose kamatnih stopa koje na godišnjem nivou propisuje ministar finansija, za koje se smatra da odgovaraju tržišnim uslovima.

S tim u vezi, u „Službenom glasniku“ Republike Srbije br. 18/2018 od 09. marta 2018. godine, objavljen je pravilnik kojim je ministar finansija propisao kamatne stope na zajmove i kredite između povezanih lica, za koje se smatra da su u skladu sa načelom „van dohvata ruke“ za 2018. godinu. U tabelama u nastavku su prikazane neke od kamatnih stopa iz navedenog pravilnika (stope navedene za kredite se primenjuju i na zajmove):

Banke i davaoci finansijskog lizinga

Valuta Kamatna stopa „van dohvata ruke“ za 2018. godinu
RSD 3,10% na kratkoročne kredite
RSD 4,10% na dugoročne kredite
EUR 3,19% na kredite i dinarske kredite indeksirane u EUR
USD 2,45% na kredite i dinarske kredite indeksirane u USD

Ostala privredna društva

Valuta Kamatna stopa „van dohvata ruke“ za 2018. godinu
RSD 5,84% na kratkoročne kredite
RSD 5,58% na dugoročne kredite
EUR 3,10% na kratkoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u EUR
EUR 3,42% na dugoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u EUR