Nova uredba o podsticajima za produkciju audiovizuelnih dela za 2018. godinu

Autor: Advokat Goran M. Ćiraković, advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 30. mart 2018.

Vlada Republike Srbije je sredinom februara 2018. godine, na predlog Ministarstva privrede, usvojila novu Uredbu o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo (u daljem tekstu:„Nova Uredba“), kojom je procenat povraćaja investitorima povećan sa 20% na 25% od kvalifikovanih (prihvatljivih) troškova koje investitori ostvare u Srbiji, što praktično znači da se iz budžetskih sredstava finansira 25% prihvatljivih troškova projekta.

Uslov koji treba da ispuni investitor da bi imao osnov da traži isplatu podsticajnih sredstava, je da u realizaciju projekta uloži najmanje:

- 300.000 evra za igrani film, TV film i TV seriju, s tim da iznos sredstava namenjen za realizaciju TV serije ne može da bude manji od 100.000 evra po epizodi;
- 150.000 evra za animirani film, audio i/ili vizuelnu postprodukciju audiovizuelnog dela;
- 100.000 evra za namenski film;
- 50.000 evra za dokumentarni film i dokumentarni TV program.

Nova Uredba, kao i prethodno važeća uredba, propisuje minimalnu dužinu trajanja audiovizuelnog dela kao dodatni uslov za dodelu podsticaja. Stoga je moguće ostvariti pravo na podsticajna sredstva za proizvodnju igranog, animiranog, dokumentarnog i TV filma koji traju najmanje 70 minuta, dok TV serije moraju da sadrže najmanje tri (3) epizode koje ukupno traju najmanje 120 minuta, a dokumentarni TV program mora da bude u trajanju od najmanje 40 minuta. Takođe, audiovizuelno delo ne sme da ima sadržaj koji je u suprotnosti sa moralom, javnim poretkom i javnim interesom Republike Srbije, koji ne narušava ugled Republike Srbije i ne promoviše kršenje ljudskih prava i govor mržnje.

Napred navedeni uslovi važe i za strane i za domaće investitore, s tim da Nova Uredba precizira da pravo na dodelu podsticajnih sredstava nemaju organi i organizacije Republike Srbije, odnosno organi i službe lokalne vlasti, javna preduzeća, fondovi i direkcije, kao i ustanove osnovane od strane Srbije, odnosno lokalne vlasti, imajući u vidu da su u pitanju korisnici budžetskih sredstava.

U Novoj Uredbi nije bilo izmena u vezi kvalifikovanih (prihvatljivih) troškova, kao i troškova koji se ne priznaju kao kvalifikovani. Detaljno objašnjenje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova regulisano je posebnim pravilnikom koji je u primeni još iz perioda u kojem je važila prethodna uredba.

Vlada Republike Srbije za svaku kalendarsku godinu određuje budžet za program podsticaja za proizvodnju audiovizuelnog dela. Za 2018. godinu, budžet za podsticaje je povećan sa 400 na 800 miliona dinara (cca. 6.7 miliona evra ili cca. 8.3 miliona dolara). Svrha uvećanja budžetskih sredstava je povećanje konkurentnosti Srbije kao lokacije za snimanje i produkciju audiovizuelnih dela.

Što se tiče samog postupka, Nova Uredba, kao i prethodno važeća uredba, propisuje prvo podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava, a zatim zahteva za isplatu podsticajnih sredstava, uz jednu novinu. Sada se zahtevi za isplatu podsticajnih sredstava podnose do 30. septembra 2018. godine, što je pre bio slučaj sa zahtevima za dodelu podsticajnih sredstava. Zahtevi pristigli nakon navedenog datuma se smatraju zahtevima za sledeću budžetsku godinu. Svrha ove izmene je realizacija isplate iz podsticajnih sredstava namenjenih za tekuću budžetsku godinu, kao i da postupak podnošenja zahteva, dodele i isplate podsticajnih sredstava bude efikasniji nego u prošlosti. O dodeli podsticaja odlučuje komisija koju formira Vlada Republike Srbije, dok administrativno-tehničke poslove za potrebe komisije (obrada zahteva sa pratećom dokumentacijom i sl.) obavlja Filmski centar Srbije.

Za nepune tri (3) godine primene podsticaja za proizvodnju audiovizuelnih dela, Srbija se nametnula kao jedna od privlačnijih destinacija u regionu za snimanje i produkciju. Osim navedenih podsticaja, tome svakako doprinose i odlični uslovi koji se nude investitorima u Srbiji (visok kvalitet profesionalnih usluga, razumni troškovi poslovanja, efikasna primena propisa u ovoj oblasti, itd.).