Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji u vezi sa podnošenjem poreskih prijava za osnivače/članove privrednih društava

Autor: advokat Vojinović B. Milan, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 07. oktobar 2021. godine

Narodna skupština Republike Srbije je 07. oktobra 2021. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Zakon o izmenama i dopunama ZPPPA“).

Ovim izmenama i dopunama predviđa se, između ostalog, da će poresku prijavu PP OD-O o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, da podnosi Poreska uprava po službenoj dužnosti, umesto poreskog obveznika odnosno poreskog placa. Naime, Zakon o izmenama i dopunama ZPPPA uvodi novi član ZPPPA – 41b pod naslovom „Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva“ kojim je propisano da će predmetnu poresku prijavu po službenoj dužnosti da podnosi Poreska uprava u slučaju kada poreski obveznik, odnosno poreski platac propusti da je podnese u roku propisanim zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. U obrazloženju izmena ZPPPA se navodi da bi navedenom izmenom bilo omogućeno podnošenje poreske prijave PP OD-O po službenoj dužnosti na istovetan način kao što je propisano podnošenje Pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima po službenoj dužnosti – Obrazac PPP PD, kako bi se stvorili uslovi za izradu aplikativnog rešenja za podnošenje ove prijave po službenoj dužnosti.

Bez obzira na navedeno obrazloženje predloženih izmena ZPPPA, kao i želju Ministarstva finansija i Poreske uprave da se na efikasniji način reguliše podnošenje poreskih prijava za osnivače i članove privrednih društava, te spreče eventualne zloupotrebe, smatramo da na ovaj način država previše zadire u poslovanje i ponašanje poreskih obveznika i zloupotrebljava sistem državne prinude koristeći nova zakonska rešenja. Naime, poreski obveznici su dužni da poznaju poreske propise i svoje zakonske obaveze, i svesni su postojanja odgovarajućih sankcija za slučaj neblagovremenog postupanja u skladu sa zakonom. Stoga je zaista upitno novo zakonsko rešenje, i u velikoj meri je u koliziji sa osnovnim principima i načelima poreskih zakona, bez obzira na najavljene centralizovane digitalne sisteme.

Dodatno, nova izmena i dopuna ZPPPA je u koliziji i sa postojećim i važećim odredbama ZPPPA. Naime, odredbom člana 25. stav 1. tačka 2. ZPPPA je propisano da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan da podnese poresku prijavu Poreskoj upravi na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima. Dalje, odredbom člana 38. stav 3. ZPPPA je propisano da je poreski obveznik, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti dužan da potpiše poresku prijavu, osim ako je drukčije uređeno poreskim propisom. Dakle, isključivo poreski obveznik ili lice koje on ovlasti je dužan da potpiše i podnese poresku prijavu. Konačno, poreska prijava je akt poreskog obveznika i izveštaj poreskog obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim prihodima, rashodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim transakcijama od značaja za oporezivanje. Stoga je krajnje dubiozno da Poreska uprava preuzima na sebe da podnosi sveobuhvatne poreske prijave za osnivače i članove privrednih društava, kao da je Poreska uprava poreski obveznik.

Uvođenjem opisanog mehanizma se takođe nameću dodatne obaveze i odgovornosti zaposlenima u Poreskoj upravi, iako je Poreska uprava već ionako limitiranima sa kapacitetima i nije u mogućnosti da svoje osnovne dužnosti i aktivnosti sprovodi blagovremeno i u skladu sa zakonom.

Naša kancelarija će pratiti aktivnosti u vezi sa primenom navedenih izmena i dopuna ZPPPA, i pružiti adekvatnu poresko-pravnu podršku svojim klijentima s tim u vezi.