Predlozi Vlade Republike Srbije za regulisanje obaveza fizičkih lica – radnika na internetu po osnovu poreza i doprinosa na prihode iz inostranstva

Autor: advokat Pantović R. Đorđe, Advokatska kancelarija „Vuk Poreski Advokati“

Datum: 02. april 2021. godine

Vlada Republike Srbije je prvo dana 05. februara 2021. godine, nakon pregovora sa predstavnicima fizičkih lica – radnika na internetu („Frilenseri“), objavila Predlog koji je imao za cilj pronalazak kompromisnog razrešenja problema nastalog u vezi neprijavljenih i neplaćenih poreza i doprinosa od strane Frilensera za prihode ostvarene iz inostranstva u prethodnom periodu. Vlada je predmetnim Predlogom, pored ostalog, najavila da se svi započeti postupci kontrole i naplate poreza kod Frilensera obustavljaju do usvajanja izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, („ZPDG“), kojim bi se uredio način utvrđivanja i plaćanja njihovih poreskih obaveza, a čije usvajanje je najavljeno do 01. maja 2021. godine. Nakon toga je Vlada je dana 02. aprila 2021. godine, u svojstvu predlagača, podnela Narodnoj Skupštini Republike Srbije Predlog Zakona o izmenama i dopunama ZPDG, kao i Predlog Zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u kontekstu sprovođenja gore navedenog Predloga od 05. februara 2021. godine.

Predlogom Zakona o izmenama i dopunama ZPDG, predviđeno je da će licima koji su u periodu od 01. januara 2015. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, ostvarili prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, a na koje prihode se porez plaća samooporezivanjem, rešenjem poreskog organa biti utvrđen porez. Takođe, predloženo je da će se navedeni način oporezivanja predmetnih prihoda sprovesti, osim ukoliko nije:

  • nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili
  • pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili
  • pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Nadalje, u skladu sa predloženim izmenama i dopunama ZPDG, Frilenseri bi za navedeni period bili oslobođeni obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a normirani troškovi za prihode na koje se plaća porez na dohodak građana, bi bili priznati u visini 43% od ostvarenih prihoda. Takođe, Frilenserima bi bilo omogućeno da se porez utvrđen rešenjem na opisani način, plaća u 120 jednakih mesečnih iznosa, odnosno u periodu do 10 godina, s tim da prvi iznos dospeva za plaćanje nakon donošenja rešenja poreskog organa, bez obračuna kamate za neblagovremeno plaćanje poreza.

Imajući u vidu sve gore navedeno, zaključujemo da je ovakav Predlog Zakona o izmenama i dopunama ZPDG principijelno nepravičan i diskriminatoran, jer onemogućava Frilensere kod kojih su postupci utvrđivanja poreza pravnosnažno okončani ili koji su poreske obaveze ranije izmirili, da svoje poreske obaveze regulišu u skladu sa novim, povoljnijim zakonskim rešenjem. Na taj način se suštinski sprovodi kažnjavanje tih lica, koja su savesnim učestvovanjem u postupcima kontrole ili podnošenjem poreskih prijava, dostavljanjem tražene dokumentacije i prihvatanjem obračuna Poreske uprave, sarađivali u cilju izmirenja svojih obaveza. Vlada, kao najviši državni organ izvršne vlasti u Republici Srbiji, ponovo upada u zamku da obesmišljava poštenje i savesnost poreskih obveznika koji su uredno izmirivali svoje zakonske obaveze, a takav pristup Vlade u vođenju politike javnih prihoda je nedopustiv.

Nadalje, podnetim Predlogom Zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Vlada nije obezbedila Frilenserima ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja („PIO“), koja bi Frilenseri morali da steknu uplatom doprinosa za PIO za prethodni period, prevashodno u pogledu priznavanja staža osiguranja. Naime, nesporno je da postoji obaveza da se doprinosi za PIO izmire, čak i za prethodni period, međutim, neprihvatljivo je da se bez obzira na naknadnu uplatu doprinosa za PIO za prethodni period, Frilenserima taj period ne uračuna u penzijski staž osiguranja. Razlozi pravičnosti nedvosmisleno nalažu da se Frilenserima, koji su tokom određenog perioda obavljali poslove, na osnovu kojih su ostvarivali prihode, i koji su za te prihode izmirili obaveze na ime doprinosa za PIO, taj period uračuna u njihov penzijski staž osiguranja, budući da im se jedino na takav način omogućava da ostvare prava iz obaveznog socijalnog osiguranja koja im uplatom doprinosa za PIO nesumnjivo pripadaju.

Imajući u vidu da su iz svih dosadašnjih saopštenja i predloga Vlade proizašla brojna pitanja za koja još uvek nisu pružena adekvatna rešenja, jasno je da će ova tema u narednom periodu biti aktuelna, te ćemo pravovremeno da ispratimo nadolazeće aktivnosti, kako bi svojom stručnom analizom pomogli u otklanjanju nejasnoća.