Jedinstveni Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Autor: advokat Todorović A. Aleksandra, Advokatska kancelarija „Vuk Poreski Advokati“

Datum: 26. april 2021. godine

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Pravilnik o PDV“), koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ br. 37/21 od 14. aprila 2021. godine. Pravilnik o PDV stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 22. aprila 2021. godine, a kao datum početka primene određen je 01. jul 2021. godine.

Reč je o jedinstvenom Pravilniku kojim se konačno, 17 godina nakon početka primene Zakona o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: „Zakon o PDV“), jednim aktom uređuju i razrađuju pitanja od značaja za primenu Zakona o PDV, i koji kao takav zamenjuje svih 27 dosadašnjih pojedinačnih pravilnika iz oblasti PDV, a koji će prestati da važe danom početka primene Pravilnika. Postojanje velikog broja pojedinačnih pravilnika, koji su od donošenja više puta menjani i dopunjavani, objektivno je otežavalo poreskim obveznicima tumačenje i efikasnu primenu njihovih obaveza u vezi sa PDV. Stoga može da se očekuje da sama činjenica donošenja jedinstvenog Pravilnika o PDV doprinese unapređenju poreske prakse u Republici Srbiji u oblasti PDV.

Pored objedinjavanja svih dosadašnjih pravilnika o PDV u jedan pravni propis, jedinstveni Pravilnik o PDV donosi i određene novine, u smislu terminoloških usklađivanja, preciziranja, zatim ugrađivanja stavova datih u pojedinim mišljenjima Ministarstva finansija, kao i izmene određenih pravila koja su do sada važila. Domašaji pojedinih rešenja iz novog Pravilnika o PDV će se u budućnosti najbolje pokazati u analizi konkretnih slučajeva na koje treba da se primene.

Sa druge strane, i nakon početka primene jedinstvenog Pravilnika o PDV, na snazi će ostati tri (3) Uredbe Vlade Republike Srbije donete na osnovu Zakona o PDV, a koje će uz Zakon o PDV i Pravilnik o PDV činiti celokupne propise o PDV Republike Srbije, i to:

  • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća PDV;
  • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o PDV, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo;
  • Uredba o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji AP Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Na kraju, napominjemo da je prelaznom odredbom člana 280. Pravilnika o PDV propisano da, ako je za promet dobara ili usluga, koji se vrši od 1. jula 2021. godine, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade zaključno sa 30. junom 2021. godine, na taj promet se primenjuju propisi koji važe na dan 30. juna 2021. godine.