Poslovno okruženje za obavljanje video produkcije u Srbiji

Pitanja i odgovori sa advokatskom kancelarijom „VUK Poreski Advokati“

Autor: Advokati, Ćiraković M. Goran i Vuković G. Veljko, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“


P1: Koja je najveća prednost, sa poreskog aspekta, za međunarodne kompanije koje se bave video produkcijom u Srbiji?

.

Jedna od ključnih prednosti srpskog tržišta je povoljan poreski režim. Postojeći finansijski i poreski podsticaji za nove investicije su značajni, posebno za velike kompanije i projekte. Najveća prednost u pogledu oporezivanja su povoljne poreske stope, imajući u vidu da su i dalje među najnižim u Evropi (opšta stopa PDV je 20%, snižena stopa PDV je 10%, porez na dobit pravnih lica je 15%, porez na dohodak građana 10%). Uz to, srpski privredni subjekti plaćaju porez na ukupnu dobit, dok inostrani privredni subjekti plaćaju porez samo na dobit koju ostvare na teritoriji Srbije. U tom pogledu, srpski privredni subjekti imaju pravo na poreski kredit u Srbiji u visini iznosa poreza na dobit koji su platili u inostranstvu. S druge strane, inostrani privredni subjekti koji ne vrše promet dobrima i uslugama u Srbiji, mogu, pod određenim uslovima da traže refakciju PDV za dobra koja su nabavili, kao i usluge koje su koristili u Srbiji.

P2: Da li postoje neki drugi podsticaji ili opcije za optimizaciju poreskog troška u Srbiji od kojih bi filmske ekipe potencijalno mogle da imaju korist?.

Ministarstvo ekonomije Republike Srbije je 2015. godine usvojilo Uredbu o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo. Ovakav potez potpomaže srpsku ekonomiju podsticanjem domaćih i inostranih investicija u oblasti audiovizuelnih radova i čini Srbiju jednom od najatraktivnijih filmskih destinacija u jugoistočnoj Evropi. Program predviđa da se podsticajna sredstva ostvaruju u iznosu 20% od kvalifikovanih troškova u Republici Srbiji za igrane filmove, TV filmove, TV serije, animirane filmove i vizuelne efekte, televizijske reklame i dokumentarne filmove. Troškovi koji se smatraju kvalifikovanim, uključuju kupljena dobra i korišćene usluge u Srbiji, upotrebu lokacija, plaćanje članova ekipe i naknade autorskih prava pojedincima koji su rezidenti Srbije, kao i strancima koji imaju boravak od najmanje godinu dana na teritoriji Srbije. Poreski tretman gubitaka predviđa da se poreski gubitak utvrđen u poreskom bilansu može preneti na račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet (5) godina.

P3: Postoje li neki posebni ugovori ili bilateralni sporazumi u vezi sa oporezivanjem koji podstiču različite države da više rade sa Srbijom? .

Srbija je već zaključila značajan broj takvih sporazuma. U cilju izbegavanja dvostrukog oporezivanja, Srbija je do sada potpisala odgovarajuće sporazume sa 59 država. Osim toga, Srbija je potpisala i sporazume sa 12 država o reciprocitetu u pogledu refakcije PDV za lokalno kupljena dobra i korišćene usluge.

P4: Iz vašeg iskustva, šta je to što međunarodni klijent (iz bilo koje industrije) najviše ceni kada obavlja poslovnu delatnost u Srbiji?.

Prvo, međunarodni klijenti cene što je radna snaga u Republici Srbiji visokoobrazovana, prati savremene trendove, u toku sa tehnologijama, prilično vešta, i sa razumnim očekivanjima u pogledu zarade. Štaviše, tokom proteklih godina je uspostavljeno i poverenje u adekvatan tretman stranih investitora u Srbiji. Povoljan geografski položaj je takođe važan, usled kojeg se do Srbije lako stiže vazdušnim, vodenim ili kopnenim putevima, a svaka pošiljka može da stigne do bilo koje lokacije u Evropi u roku od 24 sata.

Objavljeno: 26. septembar 2017. godina, Srpska filmska asocijacija, „Produkcijski vodič za Srbiju 2017“