Izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca

Autor: Advokat Krneta Lj. Marko iz Advokatske kancelarije „VUK Poreski Advokati“

Datum: 17. avgust 2023. godine

Kako je Republika Srbija poslednjih godina izbor mnogih stranih državljana za život i rad, ukazala se potreba da se propisi koji regulišu boravak i zapošljavanje stranaca noveliraju, da bi se učinio efikasnijim postupak po prijavama stranaca za navedene svrhe, pri čemu ni dosadašnji uslovi za odobrenje privremenog boravka i izdavanje radnih dozvola nisu bili previše komplikovani i strogi (npr. strani državljani ne moraju da znaju srpski jezik).

Većina bitnijih izmena Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca primenjivaće se počev od 01. februara 2024. godine (kao što je uvođenje „jedinstvene dozvole“ koja istovremeno predstavlja odobrenje boravka i rada, zatim period nakon kog će biti moguće tražiti stalno nastanjenje i sl.), o čemu ćemo blagovremeno objaviti vest, dok ćemo dalje u ovom tekstu ukratko izdvojiti bitnije izmene i dopune oba navedena zakona koje se primenjuju ranije, odnosno počev od 04. avgusta 2023. godine. Izmene i dopune podzakonskih akata, odnosno Pravilnika o bližim uslovima za odobrenje privremenog boravka i Pravilnika o dozvolama za rad, nisu još uvek usvojene.

U pogledu Zakona o strancima, najveća izmena se ogleda u tome da se stranim državljanima, počev od 04. avgusta 2023. godine, privremeni boravak odobrava na tri (3), umesto do sada jedne (1) godine, kao i da boravak može da bude produžen za isti period, u zavisnosti od postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

Ukoliko strani državljanin bude želeo da produži odobreni privremeni boravak, zahtev za produženje sada može da podnese najkasnije do isteka roka važenja privremenog boravka (dan pre datuma isteka), dok je ranije to morao da uradi najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka.

Dodatno, u vezi stalnog nastanjenja, sada isto može da bude odobreno ukoliko stranac u Republici Srbiji boravi neprekidno tri (3) godine na osnovu odobrenja privremenog boravka, dok je ranije, za ovu svrhu minimalni period privremenog boravka bio pet (5) godina.

Zakonodavac je sada preciznije definisao da privremeni boravak može da se odobri stranom državljaninu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana u periodu od 180 dana, zatim duže od perioda boravka određenog međunarodnim ugovorom, odnosno duže od perioda na koji je izdata viza za duži boravak. Drugim rečima, preciznije je definisan je period u kom strani državljanin može da boravi bez odobrenja privremenog boravka.

Povećana je i odgovornost organizatora turističkog ili poslovnog putovanja, odnosno pozivara, koji su dužni da osiguraju da stranac koji u njihovoj organizaciji, odnosno po osnovu pozivnog pisma dođe u Republiku Srbiju, boravi u zemlji u skladu sa odredbama ovog zakona i da preduzmu mere kojima se predupređuje nezakonit boravak stranca nakon ulaska u Republiku Srbiju, pa su s tim u vezi izmenjene i kaznene odredbe. Minimalni iznosi novčanih kazni za nezakonito postupanje prevoznika, organizatora turističkih putovanja i pozivara (pravna lica, preduzetnici, fizička lica), preko kojih strani državljanin dolazi u Republiku Srbiju podignuti su sa 5.000 na 50.000 dinara, odnosno sa 10.000 na 100.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja, zatim je uvedena mogućnost izricanja mere zabrane obavljanja delatnosti, a takođe je minimalni iznos novčane kazne za nezakonito postupanje stranog državljanina, podignut sa 5.000 na 50.000 dinara.

U pogledu Zakona o zapošljavanju stranaca, bitno je to da je period na koji se radna dozvola izdaje ostao nepromenjen – godinu dana, iako je period važenja radne dozvole do sada pratio period važenja privremenog boravka, koji je sada produžen na tri (3) godine. Počev od 01. februara 2024. godine, period važenja radne dozvole pratiće period važenja privremenog boravka.

Odredbe o upućivanju stranih državljana na rad u Republiku Srbiju su sada još detaljnije regulisane, pa tako je predviđeno postojanje akta između domaćeg poslodavca i stranog poslodavca o upućivanju na privremeni rad u Republiku Srbiju, kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada (uslovi rada, odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja, način obezbeđivanja i visinu zarade, naknade zarade, radno vreme, način ostvarivanja prava na godišnji odmor i sl.). Izmenjeni su i iznosi novčanih kazni, pa je tako predviđena kazna za pravno lice – poslodavca u rasponu od 800.000,00 do 2.000.000,00 dinara za prekršaj, ako ne obezbedi ostvarivanje prava i obaveza iz rada u skladu sa aktom o upućivanju, a svakako su za postupanje suprotno predmetnom zakonu podignuti minimalni iznosi kazni i za odgovorna lica u pravnom licu, sa 50.000 na 500.000 dinara, odnosno sa 10.000 na 100.000 dinara, u zavisnosti od vrste prekršaja.

Svakako, do 01. februara 2024. godine, same procedure za pribavljanje privremenog boravka i radne dozvole biće suštinski nepromenjene.

Naša advokatska kancelarija će pravovremeno i pažljivo da prati sve nadolazeće aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi svojim iskustvom i stručnom analizom efikasno pomogla klijentima u otklanjanju svih nejasnoća i uspešnom rešavanju boravišno-radnog statusa stranih državljana koji žele da žive i rade u Republici Srbiji.