Prve aukcije za dodelu prava na tržišnu premiju za vetroelektrane i solarne elektrane u Republici Srbiji

Autor: Advokat Vojinović B. Milan i Advokatski pripravnik Stefan Mićić iz Advokatske kancelarije „VUK Poreski Advokati“

Datum: 26. jun 2023. godine

Iako je sprovođenje prvih aukcija za dodeljivanje podsticaja u oblasti obnovljivih izvora energije („OIE“) najavljeno neposredno nakon donošenja Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije (u daljem tekstu: „ZOIE“) koji je stupio na snagu 30. aprila 2021. godine, određeni problemi koji su nastali u vezi sa primenom ZOIE, odložili su i ovaj proces. Naime, primena ZOIE izazvala je specifične probleme u praksi, pre svega zbog podnošenja velikog broja zahteva za priključenje solarnih i vetroelektrana, koji bi pretili da ugroze stabilnost elektroenergetskog sistema Republike Srbije i nedostupnost rezerve za balansiranje sistema. Takođe, kasnilo se i sa izradom i donošenjem podzakonskih akata neophodnih za primenu pojedinih instituta iz ZOIE, između ostalog i u vezi sa sprovođenjem predmetnih aukcija. Međutim, nakon dve (2) godine od stupanja na snagu ZOIE, donete su Izmene i dopune ZOIE koje su stupile na snagu 07. maja 2023. godine, nakon čega su doneti i odgovarajući podzakonski akti, te su time stvoreni neophodni preduslovi za sprovođenje prvih aukcija u oblasti OIE u Republici Srbiji. Stoga je Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije (u daljem tekstu: „Ministarstvo“) objavilo dana 13. juna 2023. godine na svom internet sajtu Javni poziv br. 312-01-517/2023-10 za učestvovanje u postupku prve aukcije za dodelu prava na tržišne premije (u daljem tekstu: „Javni poziv“).

Javni poziv definiše postupak prve aukcije za dodelu prava na tržišne premije, rokove i uslove s tim u vezi, određuje kriterijume za lica koja učestvuju na aukcijama, raspoložive kvote po vrsti i kapacitetu elektrane, maksimalnu ponuđenu cenu, fiksni procenat od maksimalne ponuđene cene koju povlašćeni proizvođač plaća garantovanom snabdevaču po svakom proizvedenom MWh za preuzimanje balansne odgovornosti, način i formu prijavljivanja za aukciju, finansijsku ponudu (cena mora biti izražena u evrima po MWh), finansijski instrument obezbeđenja za ozbiljnost ponude, spisak neophodnih dokumenata koji se dostavljaju uz prijavu za aukcije i druge neophodne elemente propisane ZOIE.

Imajući u vidu do smo postupak aukcija za dodeljivanje podsticaja u oblasti OIE detaljno analizirali u našoj vesti od 29. jula 2021. godine „Uvođenje sistema aukcija za podsticaje u proizvodnji električne energije iz OIE“, ovde ćemo ukazati na najbitnije detalje u vezi sa prvom aukcijom za OIE u Srbiji.

Shodno trogodišnjem Planu sistema podsticaja za period od 2023. do 2025. godine, koji je usvojila Vlada Republike Srbije početkom juna 2023. godine, predviđen je ukupan kapacitet za OIE, odnosno ukupna kvota u iznosu od 1.300 MW. Od ovog ukupnog kapaciteta predviđenog planom, za prve aukcije za dodelu tržišnih premija određene su sledeće kvote: (i) 400 MW za vetroelektrane kapaciteta 3 MW i više i (ii) 50 MW za solarne elektrane kapaciteta 500 kW i više. Kvote nisu određene po geografskom području i pravo na učestvovanje u postupku aukcija imaju podnosioci prijave tj. učesnici bez obzira na kom geografskom području Republike Srbije je predviđena izgradnja ovih elektrana.

Maksimalnu cenu koju proizvođač iz OIE može ponuditi na ovoj aukciji odredila je Vlada Srbije svojom Odlukom o maksimalno ponuđenoj ceni za električnu energiju za potrebe aukcija u sistemu tržišne premije koja je na snazi od 03. juna 2023. godine. Ovo je ujedno i novina u odnosu na inicijalnu verziju ZOIE, jer je u skladu sa ranije važećim odredbama ZOIE, Agencija za energetiku Republike Srbije propisivala metodologiju za određivanje tržišne premije. Stoga je prema predmetnoj odluci Vlade, za ovu prvu aukciju definisana maksimalna ponuđena cena za električnu energiju kako sledi:

  • 105 evra po MWh za električnu energiju proizvedenu u vetroelektranama kapaciteta do 3 MW i više;
  • 90 evra po MWh za električnu energiju proizvedenu u solarnim elektranama kapaciteta 500 kW i više.

Učesnici u aukciji su dužni da dostave finansijski instrument obezbeđenja za ozbiljnost ponude, u formi bankarske garancije ili novčanog depozita, u iznosu od 30 evra po kW ponuđenog kapaciteta elektrane, odnosno dela elektrane u odnosu na koju je učesnik podneo finansijsku ponudu.

Aukcija se sprovodi u elektronskom obliku, putem „Portala OIE – Aukcije“, preko kojeg učesnici podnose svoje prijave. Rok za podnošenje prijava za ove prve aukcije kako za vetroelektrane tako i za solarne elektrane ističe 14. avgusta 2023. godine u 23:59 časova.

Aukcija se sprovodi u tri (3) faze: (i) kvalifikacija; (ii) nadmetanje; i (iii) odabir najboljih ponuda, kako je to propisano i ZOIE.

Učesnici na aukciji kojima je dodeljeno pravo na tržišnu premiju i koji su tako stekli status privremenog povlašćenog proizvođača, obavezni su da Ministarstvu dostave finansijsko sredstvo obezbeđenja za sticanje statusa povlašćenog proizvođača u roku od 30 dana od dana sticanja svojstva privremenog povlašćenog proizvođača. Kao i kod sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude, i sredstvo obezbeđenja za sticanje statusa povlašćenog proizvođača dostavlja se u formi bankarske garancije ili novčanog depozita, i to u iznosu od 60 evra po kW kapaciteta elektrane, odnosno dela elektrane za koju je dodeljeno pravo na tržišnu premiju. Sticanjem prava na isplatu tržišne premije, stiče se status povlašćenog proizvođača za podsticajni period od 15 godina.

Rešenje o dodeljivanju/odbijanju prava na tržišnu premiju je konačno u upravnom postupku. Svaki nezadovoljni učesnik ima pravo da protiv rešenja kojim je odlučeno o njegovom pravu pokrene upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja o dodeljivanju/odbijanju prava na tržišnu premiju. Ukoliko ishod upravnog spora bude takav da učesniku pripada pravo na tržišnu premiju, Ministarstvo će dodeliti pravo na odgovarajuću tržišnu premiju izvan kvote ove aukcije.

Naša advokatska kancelarija će pravovremeno i pažljivo da prati sve nadolazeće aktivnosti na energetskom tržištu, kako bi svojim iskustvom i stručnom analizom efikasno pomogla klijentima u otklanjanju svih nejasnoća i uspešnom sprovođenju investicija u oblasti OIE.