Najnovije izmene i dopune Pravilnika o porezu na dodatu vrednost u vezi izdavanja e-faktura

Autor: advokatski pripravnik Keković Sara, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 10. maj 2023. godine

Prethodnim izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost (u daljem tekstu: ,,Pravilnik o PDV-u“) koje su stupile na snagu 01. februara 2023. godine, izvršena su brojna usklađivanja sa drugim propisima, kao i preciziranja pojedinih odredaba.

Između ostalog, dopunjen je član 192. Pravilnika o PDV-u, kojim je propisano da se e-faktura može izdati za više pojedinačnih prometa dobara i usluga u određenom periodu, i da se u tom slučaju u e-fakturi kao podatak o datumu prometa navodi datum izdavanja e-fakture.

Međutim, ostale su neizmenjene odredbe člana 192. st. 2. i 3. Pravilnika o PDV-u, kojima je propisano da je za isporuke dobara i usluga izvršene u tom mesecu, obveznik PDV-a dužan da izda račun najkasnije na poslednji dan kalendarskog meseca.

U vezi sa napred iznetim, u praksi elektronskog fakturisanja javio se problem jer obveznici nisu u objektivnoj mogućnosti da prikupe sve podatke neophodne za izdavanje e-fakture do poslednjeg dana kalendarskog meseca iz razloga što je npr. poslednji dan meseca neradni dan. Takođe, pri izdavanju e-faktura za promete u januaru 2023. godine javio se dodatni problem, jer 31. januara 2023. godine u većem delu dana nije radio Sistem elektronskih faktura, što je dodatno onemogućilo veliki broj obveznika da ispoštuju navedeni rok, pri čemu ne postoje garancije da se takva situacija neće ponoviti.

Sa druge strane, neizdavanje e-fakture za više pojedinačnih prometa najkasnije na poslednji dan kalendarskog meseca, već u narednom mesecu, za posledicu formalno može imati osporavanje prava na odbitak prethodnog poreza primaocu te e-fakture.

U cilju otklanjanja ovih propusta i smetnji koje su se javile u praksi izdavanja e-faktura, usledile su najnovije izmene i dopune Pravilnika o PDV-u u relativno kratkom periodu, koje su stupile na snagu i primenjuju se od 1. marta 2023. godine.

Prema sada važećim odredbama člana 192. stav 4. Pravilnika o PDV-u, izuzetno od stava 2. i 3. ovog člana, e-faktura za više pojedinačnih prometa dobara, odnosno usluga može biti izdata posle poslednjeg dana kalendarskog meseca, a najkasnije u roku od 15 dana nakon toga.

Prema novom stavu 5. člana 192. Pravilnika o PDV-u, u elektronskoj fakturi iz stava 1. ovog člana kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan kalendarskog meseca.

Ove izmene i dopune su svakako pozitivne za poreske obveznike i rešavaju problem koji je u praksi bio evidentan, a posebno obezbeđuju pravnu sigurnost primaocima e-fakture u pogledu prava na odbitak prethodnog poreza po e-fakturama koje se izdaju za više pojedinačnih prometa.

Naša advokatska kancelarija će pravovremeno da isprati nadolazeće aktivnosti iz oblasti elektronskog fakturisanja, kako bi svojom stručnom analizom pomogla u otklanjanju svih nejasnoća.