Nove kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2023. godinu

Autor: Advokat Jovanović A. Aleksandra, Advokatska kancelarija „VUK Poreski Advokati“

Datum: 06. april 2023. godine

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije („Zakon“), poreski obveznici su dužni da u poreskom bilansu posebno prikažu transferne cene, odnosno vrednost transakcija ostvarenih između povezanih lica. Pored prikazivanja po osnovu transfernih cena, takođe postoji obaveza prikazivanja vrednosti predmetnih transakcija obračunatih u skladu sa principom „van dohvata ruke“, odnosno cenama po tržišnim uslovima. U slučaju da su prihodi ostvareni po osnovu transfernih cena niži od prihoda obračunatih po tržišnim cenama, ili ako su im rashodi ostvareni po osnovu transfernih cena viši od rashoda obračunatih po tržišnim cenama, poreski obveznici su dužni da uvećaju poresku osnovicu za odgovarajući iznos razlike. Zakon propisuje da se prilikom utvrđivanja kamata „van dohvata ruke“ mogu primeniti kamatne stope objavljene od strane Ministarstva finansija na godišnjem nivou ili neke od opštih metoda za utvrđivanje tržišnih cena. Prilikom odabira pristupa poreski obveznik je u obavezi da primeni isti princip na sve zajmove ili kredite između povezanih lica.

S tim u vezi, u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 24/2023 od 29. marta 2023. godine, objavljen je pravilnik kojim je ministar finansija propisao kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa načelom „van dohvata ruke“ za 2023. godinu koje se obračunavaju na zajmove i kredite između povezanih lica.

U tabelama u nastavku su prikazane neke od kamatnih stopa iz navedenog pravilnika (stope navedene za kredite se primenjuju i na zajmove):

Banke i davaoci finansijskog lizinga

Valuta Kamatna stopa „van dohvata ruke“ za 2023. godinu
RSD 1,48% na kratkoročne kredite
RSD 4,47% na dugoročne kredite
EUR 3,25% na kredite i dinarske kredite indeksirane u EUR
USD 4,43% na kredite i dinarske kredite indeksirane u USD
CHF 2,63% na kredite i dinarske kredite indeksirane u CHF
SEK 3,70% na kredite i dinarske kredite indeksirane u SEK
GBP 1,88% na kredite i dinarske kredite indeksirane u GBP
RUB 1,91% na kredite i dinarske kredite indeksirane u RUB
CNY 4,01% na kredite i dinarske kredite indeksirane u CNY

Ostala privredna društva

Valuta Kamatna stopa „van dohvata ruke“ za 2023. godinu
RSD 3,88% na kratkoročne kredite
RSD 4,74% na dugoročne kredite
EUR 2,98% na kratkoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u EUR
EUR 3,22% na dugoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u EUR
CHF 7,84% na dugoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u CHF
USD 3,18% na kratkoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u USD
USD 4,28% na dugoročne kredite i dinarske kredite indeksirane u USD